Väylä selvittää vihersiltojen toimivuutta riistakameroiden avulla

Eteläisen Suomen pääteille on rakennettu toistakymmentä vihersiltaa eläinten kulkureiteiksi. Väylä on nyt käynnistänyt hankkeen, jossa seurataan eläinten kulkua vihersilloilla.

Vihersilta on tiealueen yli rakennettu maisemoitu silta, jota pitkin eläimet pääsevät ylittämään tien turvallisesti. Nykytiedon perusteella vihersiltoja käyttävät esimerkiksi hirvieläimet, mutta systemaattista seurantaa ei ole toistaiseksi tehty.

– Aloitimme siksi seurantahankkeen, jossa selvitetään muun muassa sitä, mitkä eläinlajit käyttävät vihersiltoja, ja kuinka usein eläimiä silloilla liikkuu, kertoo ympäristöasiantuntija Marketta Hyvärinen Väylästä.

Eteläisen Suomen pääteille on rakennettu toistakymmentä vihersiltaa eläinten kulkureiteiksi. Vihersilta on mittava investointi, ja tulevia tiehankkeita varten tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, miten nämä rakenteet toimivat eläinten kulkureittinä.

– Seurannan avulla saamme lisää tietoa siitä, minkä tyyppisiin paikkoihin ja millaisiksi vihersillat kannattaisi suunnitella, Hyvärinen toteaa.

Vuoden seurantajakso nyt käynnissä

Vuoden mittainen vihersiltojen seurantajakso alkoi syyskuun 2019 alussa. Selvityksessä on mukana kymmenen vihersiltaa. Näistä seitsemän on rakennettu Loviisan ja Virolahden väliselle moottoritielle (vt 7) ja kaksi Helsingin ja Turun väliselle moottoritielle (vt 1). Yksi seurantakohteista sijaitsee Heinolassa (vt 4). Osa seurattavista vihersilloista on valmistunut yli kymmenen vuotta sitten, osa vasta viimeisen parin vuoden aikana.

Turvallisempaa kulkemista ihmisille ja eläimille

Suurin osa vihersilloista on niin sanottuja monikäyttösiltoja, eli ne on suunniteltu osaksi alempaa tieverkkoa esimerkiksi metsätaloutta, työkoneajoa tai haja-asutusalueen liikennettä palvelemaan. Tällöin osa vihersillasta on varattu ajouralle, ja muu osuus siltakannesta on maisemoitu istutuksin. Vihersiltoja rakennetaan vain riista-aidatuille pääteille ja siltojen sijoittelussa pyritään ottamaan huomioon tiedossa olevat eläinten kulkureitit.

Vihersiltojen lisäksi eläinten käyttöön on Suomessa rakennettu erilaisia alikulkuja sekä liito-oraville tarkoitettuja hyppypuita. Lisäksi vesistösiltojen ali on jätetty kuivapolkuja, jotka toimivat eläinten kulkureitteinä. Kulkureittiratkaisut lieventävät tiestön estevaikutusta, vähentävät eläinten liikennekuolleisuutta sekä parantavat liikenneturvallisuutta.

Väylän käynnistämässä selvityksessä on mukana kymmenen vihersiltaa Etelä-Suomesta.

 

Lähde: Väylä