Älä pysäköi metsään – vasemmalle pysäköinnissä rajoituksia

Muistathan, että pysäköintisäännöt ovat voimassa myös taajamien ulkopuolella ja tieliikennelaki voimassa myös yksityisteillä. Pysäköinti ei saa missään tilanteessa haitata tai vaarantaa muiden tiekäyttäjien liikkumista.

Tieliikennelain mukaan ajoneuvoa ei saa pysäköidä taajaman ulkopuolella liikennemerkein etuajo-oikeutetuksi merkityllä tiellä ajoradalle. Sulkuviivan kohdalle pysäköitäessä on muistettava, että ajoneuvon ja sulkuviivan väliin on jäätävä vähintään kolme metriä, ellei ajoneuvon ja sulkuviivan välissä ole katkoviivaa.

Vaikka edellä mainitut ehdot täyttyisivät, niin pysäköiminen on kielletty mäenharjalla ja näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa sekä niiden läheisyydessä. Merkittävää on myös se, että uuden tieliikennelain mahdollistama vasempaan reunaan pysäköinti kaksisuuntaisilla teillä on sallittua vain taajamassa.

Jokamiehenoikeudet ja maastoliikennelaki

Tieliikennelaki on voimassa myös yksityisteillä pysäköintisäännökset mukaan lukien. Oman haasteensa tuo se, että yksityisteiden erottaminen maanomistajien omista teistä on varsin hankalaa. Omilla teillään maanomistaja saa päättää vapaasti sekä ajamisesta että pysäköinnistä.

Suomessa on harvinaisen laajat jokamiehenoikeudet, mutta moottoriajoneuvolla ei saa liikkua maastossa ilman maanomistajan lupaa. Luvanvaraisuus koskee myös leiriytymistä, ja asia kerrotaan maastoliikennelaissa: moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ei saa liikkua eikä sitä saa pysäyttää tai pysäköidä maastossa maa-alueella ilman maanomistajan tai -haltijan lupaa. Lisäksi moottorikäyttöistä ajoneuvoa on käytettävä maastossa niin, että vältetään vahingon ja haitan aiheuttamista luonnolle ja muulle ympäristölle.

Moottorikäyttöisen ajoneuvon pysäyttämiseen tai pysäköimiseen taajaman ulkopuolella tien välittömään läheisyyteen ei kuitenkaan tarvita lupaa, jos turvallinen pysäköinti sitä edellyttää eikä pysäköinnistä aiheudu alueen omistajalle tai haltijalle kohtuutonta haittaa.

Väärin pysäköidyt autot vaarantavat turvallisuutta ja vaikeuttavat muiden tienkäyttäjien liikkumista. Esimerkiksi maatalouskoneet ovat välillä todella leveitä, ja niiden on mahduttava liikkumaan niin suoralla tieosuudella kuin käännöksissäkin. Myös pelastusajoneuvojen on päästävä kulkemaan vapaasti.

Matkailuajoneuvoilla liikkuvien pitää tiedostaa myös se, että leiriytyminen ja yöpyminen ovat eri asioita, mutta Suomen laki ei määrittele tarkasti sitä, mikä on yöpymisen sallittu kesto. Jos matkailuajoneuvo on parkissa pidempään kuin illasta aamuun, niin se katsotaan jo leiriytymiseksi.

Keskustelu

  1. jorma kuusisto

    MINULLA ON LIIKUNTAVAMMAISEN PYSÄKÖINTILUPA. ONKO PYSÄKÖINTI MAKSUTON MYÖS KUN PERÄVAUNU ON KYTKETTY AUTOON?

    Kommentoitu 0 kertaa

  2. Onko se siis leiriytymistä, jos matkailuajoneuvon jättää parkkiin kahdeksi yöksi ja niiden väliseksi päiväksi, vaikka paikalla ei olisi ainuttakaan ihmistä?

    Kommentoitu 0 kertaa

Kommentointi on suljettu.